Cv-ul directorului

Informaţii personale

Curriculum vitae

Europass

Nume, prenume

Chelmenciuc Nadejda

Data naşterii

05 februarie 1960

Sex

feminin

Adresă

s.Teliţa raionul Anenii Noi Republica Moldova

Telefon

Serviciu:026531382 Domiciliu:

026531329

Mobil:

068830444

Alte date de contact:

Fax

E-mail

nadejda.chelmenciuc@mail.ru

Experienţa profesională

Perioada

2000 – 2017

Funcţia sau postul ocupat

Director Instituția Publică Gimnaziul Teliţa

Principalele activităţi si responsabilităţi

Aplicarea strategiilor educaţionale promovate de Ministerul Educației la nivelul instituției;

coordonarea activităţii administrative, educaționale şi financiare a instituției;

participarea la programe de formare/perfecţionare în domeniul managementului educaţional, financiar ;

aplicarea şi respectarea legislaţiei în organizarea, conducerea şi desfăşurarea procesului de învăţământ.

asigurarea şi dezvoltarea bazei didactico-materiale a instituției;

încheierea contractelor, deschidea conturilor bancare, eliberarea procurelor;

asigurarea punerii în aplicare a deciziilor consiliului profesoral de administrație;

întocmirea rapoartelor asupra activităţii instituției.

Perioada

1995 – 2000

Funcţia sau postul ocupat

Director adjunct al gimnaziului Teliţa.

Principalele activităţi si responsabilităţi

Monitorizarea şi organizarea procesul educaţional;

coordonarea activității comisiilor metodice din gimnaziu;

asigurarea aplicării Planului – cadru de învăţămînt şi a curricula şcolară;

coordonarea elaborării sistemului instituţional de evaluare;

responsabil cu activitatea de perfecţionare continuă;

elaborarea orarului, cu respectarea cerinţelor didactice şi sanitaro-igienice specifice categoriei de vîrstă;

consiliere metodică, organizare şi coordonare, activităţi metodice.

Perioada

1991 – 1994

Funcţia sau postul ocupat

Învăţătoare la clasele primare.

Principalele activităţi si responsabilităţi

Activitați de predare /învățare / evaluare învățământ primar;

întocmirea proiectării didactice de lungă și scurtă durată;

stimularea activității independente, iniţiativei, capacităţilor creative ale elevilor;

asigurarea securității vieţii,sănătății elevilor în cadrul lecţiilor şi activităţilor extraşcolare;

participarea la activităţile catedrei metodice, consiliului profesoral;

organizarea şi desfăşurarea orelor de dirigenţie;

colaborarea cu părinţii elevilor.

Perioada

1986 – 1990

Funcţia sau postul ocupat

Instructoare de pioneri

Principalele activităţi si responsabilităţi

Evaluarea, îndrumarea şi coordonarea activităţi extraşcolare;

organizarea şi desfăşurarea activităţilor cultural-artistice ;

oganizarea,planificarea şi desfăşurarea activităţile educative specifice organizatiilor de copii şi tineret din acea perioadă(pe atunci (organizaţia depionieri și comsomolistă).

Perioada

1985 – 1986

Funcţia sau postul ocupat

Educatoare la grupa cu program prelungit în şcoala Teliţa.

Principalele activităţi si responsabilităţi

Asigurarea protecției vieții și sănătății copiilor;

organizarea şi desfăşurarea activităţilor educative cu copiii;

acordarea ajutorului necesar elevilor în pregătirea temelor date pentru acasă;

colaborarea cu învăţătorul clasei;

colaborarea cu părinţii elevilor, informarea lor despre programul de activitate în clasa cu program prelungit , despre rezultatele obţinute de copii .

Perioada

1984 – 1985

Funcţia sau postul ocupat

Director al instituţiei preşcolare din s.Teliţa.

Principalele activităţi si responsabilităţi

Aplicarea planurilor de învăţămînt, realizarea programelor instructiv-educative;

coordonarea activității metodice în cadrul instituţiei preşcolare;

crearea condiţiilor necesare pentru educaţia şi instruirea copiilor;

asigurarea îndeplinirii legislaţiei muncii, a regulilor ordinii interne, regimului

sanitar-antiepidemic;

Perioada

1983 – 1984

Funcţia sau postul ocupat

Profesoară de limba şi literatura rusă.

Principalele activităţi si responsabilităţi

Predare, evaluare, îndrumare şi control;

stimularea activității independente, iniţiativei, capacităţilor creative ale elevilor;

participarea la activităţile catedrei metodice, ale Consiliului profesoral ;

organizeazarea şi desfăşoararea orelor de dirigenţie;

colaborarea cu familiile elevilor;

perfecționarea permanenţă a pregătirii în domeniul specialităţii, psihopedagogiei, metodicii predării disciplinei.

Perioada

1982 – 1983

Funcţia sau postul ocupat

Metodist la Casa Pionerilor din Anenii Noi.

Principalele activităţi si responsabilităţi

Organizarea, proiectarea şi desfăşurarea activităţilor de evaluare, informare, documentare şi consultanţă pentru instructorii de pioneri din şcolile raionului.

Educaţie şi formare

Perioada

1977-1982

Calificarea / diploma, obţinută Universitatea Pedagogică de Stat „T.G.Şevcenco”din Tiraspol

Metodist pe lucrul educativ , profesoară de limba şi literatura rusă.

Domenii principale studiate / competenţe dobândite Cunoștințe aprofundate în domeniul lucrului educativ;

organizare şi desfăşurarea activităţii didactice;

cunoștințe cu privire la şcoală şi la sistemul educativ

Perioada

25 decembrie 2012-10 ianuarie2014

Calificarea / diploma, obţinută

Institutul de științe ale Educației, program de recalificare profesională

Profesor de istorie

Domenii principale studiate / competenţe dobândite Pedagogia şi didactica predării istoriei;

cunoașterea și aplicarea planului de învăţămînt, , sugestiillor metodice la disciplina școlară, manualelor şcolare şi literaturii de specialitate;

abilitati de utilizare a calculatorului, a retelelor de internet, creare de pagini web,Power Point etc.

Gradul didactic / managerial deţinut grad didactic II /grad managerial II

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

7-8 martie 2016

LT Elimul nou,Centrul Educaţional PRO DIDACTICA,64 ore

Şcoala-laboratorul vieţii.Responsabilitatea socială a liderilor educaţional” 24-25.11, 3.12.2015; 05.01.016

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA

Elaborarea proiectelor de finanţare”, 112 ore

25.11-13.12.2013

Institutul de științe ale Educației

Formare continuă “”Management educaţional” 150 ore

8-10 iulie 2013

Ministerul Educației, Asociația Obștească „Sănătate pentru tineret”

Stagiu de formare „Promovarea sănăţăţii adolescenţilor”,24 ore

04-21iunie, 2013

Institutul de Științe ale Educației, Institutil pentru Democrație

Formare şi activitate în cadrul seminarului

Advocacy.Cadrul legal al participării publice”, 16 ore

01.10-0912.2012

Fundația Educație Pentru Democrație, PRO DIDACTICA, 45 ore

Cursul e-learning„Managementul proiectelor educaţionale de intervenţie”

10.01.2012

Institutl Muncii

Cursuri de perfecţionare/specializare la specialitatea „Securitatea şi sănătatea în muncă” (nivelul II de pregătire SSM, 40 ore) 28-30.11.2012

Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova

Participare la seminarul instructiv „Managemet financiar”în cadrul proiectului „Educație de calitate în mediul rural din Republica Moldova”